huurvoorwaarden

Staat- en Plaatsbeschrijving

De huurder verbindt zich ertoe het goed in dezelfde staat aan de verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft.

Bestemming

Het goed wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik. Er mogen geen andere personen worden toegelaten dan naaste familieleden of bezoekers.
Huurder en verhuurder komen overeen dat het goed niet als hoofdverblijfplaats van de huurder dienst zal doen. Reden hiertoe is dat het verhuurde goed zal dienst doen als vakantieverblijf.
De huurder zal in de garage geen andere voorwerpen stallen dan zijn auto en eventueel een aanhangwagen en fietsen. In het bijzonder zal hij zich ervan onthouden licht ontvlambare stoffen of voorwerpen die schade zouden kunnen teweegbrengen aan personen of goederen in de garage achter te laten.

Overdracht van Huur of Onderhuur

Het is de huurder verboden om zijn rechten op het gehuurde goed of op een gedeelte ervan over te dragen, en evenzo het goed of een gedeelte ervan onder te verhuren.
Het staat de verhuurder vrij om uitzonderingen toe te staan aan de huurder nadat hij schriftelijk of electronisch (via e-mail) hierover geraadpleegd werd. Iedere uitzondering moet bij geschrift of per e-mail vastgelegd worden.

Onderhoud en Kleine Herstellingen

De huurder moet alle gebroken en gescheurde ruiten en spiegels vervangen door andere van dezelfde hoedanigheid en waarde.
De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van schade of beschadigingen die buiten zijn herstellingsplicht vallen. Mocht hij nalaten dergelijke schade of beschadiging te melden, dan heeft de verhuurder een mogelijke rechtsvordering tegen de huurder voor de schade die ontstaan is door diens nalatigheid.

Verantwoordelijkheid

In geval van onderbreking in de levering van water, electriciteit of telefoonverkeer kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade noch voor de winst- of gebruiksderving.
De huurder verbindt zich ertoe elk gebrek onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

Waarborg

De huurder verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn verplichtingen een som geld gelijk aan tweehonderd Euro (200,- Euro) over te schrijven op rekening van de verhuurder. De verhuurder verkrijgt voor elke schuldvordering wegens gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder een voorrecht op deze waarborg. De waarborg zal na het einde van de huurovereenkomst vrijgegeven worden, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele aan het gehuurde goed aangebrachte schade heeft vergoed.
Telefoonrekeningen voor de door de huurder gevoerde gesprekken gedurende de verhuurde periode zijn integraal te zijnen laste. De verhuurder mag deze rekening afhouden van de waarborg.

Teruggave van het Gehuurde Goed

Na het verstrijken van de overeengekomen huurtijd zal de huurder het gehuurde goed achterlaten in dezelfde staat als deze waarin hij het heeft ontvangen, hetgeen desgevallend door de verhuurder of een lasthebber van hem ter plaatse zal worden geverifieerd. Indien wordt bevonden dat de staat van het achtergelaten goed niet is zoals afgesproken, hetgeen aan de soevereine beoordeling van de verhuurder wordt overgelaten, zal de verhuurder, onverminderd alle verdere schadevergoedingen waarop hij aanspraak kan maken, het recht hebben een forfaitair bedrag van veertig Euro (50,- Euro) van de hierboven vermelde waarborg in te houden voor eindschoonmaak.

Annulatie

Indien een reservatie wordt geannuleerd, is een annulatievergoeding verschuldigd die als volgt wordt bepaald:

•    annulatie in de periode tot 90 dagen voor het begin van de gereserveerde periode: 25 Euro
•    annulatie in de periode van 89 dagen tot 61 dagen voor de begindatum: 33% van het totale bedrag
•    annulatie in de periode van 60 dagen tot 31 dagen voor de begindatum: 50% van het totale bedrag
•    annulatie minder dan 31 dagen voor de begindatum: 100% van het totale bedrag
 

Geschillen

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

 

Terug